Regulamin Serwisu

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług komputerowych i naprawczych przez firmę Data Serwis Jarosław Warakomski z siedzibą w Nowej Soli, ul. Wrocławska 5 (zwaną dalej Data Serwis).
 2. Serwis komputerowy Data Serwis wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).
 3. Data Serwis jest czynnym płatnikiem podatku VAT, a wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną prezentowanych usług (kwoty brutto).
 4. Klient traktowany jest przez Data Serwis jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 5. Rewers przyjęcia sprzętu do serwisu jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W ewentualności utraty potwierdzenia, odbiór towaru umożliwia okazanie dokumentu tożsamości.
 6. Data Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.
 7. Data Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych).
 8. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy Data Serwis nie odpowiada.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.
 10. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 11. Data Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu Data Serwis.
 12. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do firmy Data Serwis. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji, szczególnie w przypadku napraw układów BGA, gdzie płyty w trakcie naprawy muszą być poddawane bardzo wysokim temperaturom. Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych – zwłaszcza elementów ruchomych typu zawiasy – gdzie demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. Data Serwis nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych zabiegów naprawczych.
 13. Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego.
 14. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez Data Serwis oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
 15. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest Data Serwis, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.
 16. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) Data Serwis zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.
 17. Data Serwis informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Data Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.
 18. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta
  o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć Zamawiający. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).
 19. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z Data Serwis w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru sprzęt ulega utylizacji.